අඩු මුදලට පරිගණක පාඨමාලා

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-4733407

ක්ලාස් කියල රවුම් ගහල ඉවයි

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

හරියට කියලදෙන්නති තැන එපවෙලද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

MS Office ප්‍රශ්නයක්ද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

කියක් හරි හොයාගමුද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

Friday, February 27, 2015

අඩු මුදලට පරිගණක පාඨමාලා.

1.1

2009 සිට මේ දක්වා සිසුනට නොමිලේ පරිගණකයක් නිවසටම ලබාදෙමින් අප සිදුකරන්නේ අනාගත පරපුර සවිබල ගැන්වීමකි. ඔබ හෝ ඔබේ දරුවායන පරිගණක පාඨමාලව සදහා ඔබ වැය කරන මුදලට සරිලන අද්‍යපනයක් ලැබුනද .. හෘදසාක්ෂියට එකගව එය නැහැ කියා කියන්නට සිදු වේ. සතියකට එක දිනයක් හෝ ආසන්න දින ගණනකදී සිසුන් පිරිසක් සමග ඔබට කියාදෙමින් නෝට් ලබා දෙනු ලැබේ. පැක්ට්‍රිකල්  ලැබෙන්නේ සතියකට පැය 2ක් හෝ ආසන්න කාලයකි. පරිගණකයක් ලග නැති පිරිස එයින් සැහීමකට පත්වේවිද…? සාමාන්යෙන් අවම දිනකට පැය 4ක් වත් පුහුණු විය යුතුය නමුත් ඔබ පුහුණු වන්නේ සතියකටද පැය දෙකකි. ඉතින් අප එයට විසඳුමක් ලෙස ඔබගේ නිවසටම පරිගණකයක් ලබාදෙන්නෙමු .. ඔබ වෙනත් ආයතනයකට යනවිට ඔවුන් ඔබට ලබාදෙන වෙලාවට ය යුතුය. එහෙත් අප ඔබට පහසු වෙලාවක් උදැසන 5.00 සිට රාත්‍රී 10.00 වනතුරු ලබා දී ඇත.  ඔබට පමණක් පුද්ගලිකව කියාදෙන බැවින් සෘජුව ප්‍රශ්න ඇසිය හැක.

  දරුවා පරිගණක පන්ති යනවා කියා වෙනත් තැන්වල යාමේ අවදානමින් මිදීමට අවැසි දෙමවුපියනටද මෙය මහගු පිටුවහලක් වනු ඇත. නිවසේදීම සියලු ඉගැන්වීම් සිදු කරන බැවින් ඔබට දරුවාගේ තත්වය පුද්ගලිකව මෙන්ම අපෙන්ද අසා බලගත හැක. දිඉර්ග කාලයක් පන්ති පවත්වා පළපුරුද්ද අප සතු වන බැවින් දරුවාගේ අද්යාපන තත්වයට ගැලපෙන ලෙස ඉගැන්විය හැක.

  කාර්යාලයේදී පරිගණක භාවිතයට යොමුවන නවක ඔබට ඉක්මන් කෙටි පරිගණක පටමාලාවන් ද අප සතුව පවතී. අපගෙන් අද්‍යාපනය ලැබූ බොහෝදෙනා දැනට බොහෝ ආයතන වල සෙව්කය කරයි.

ඔබගේ නිවාස කටුමැටි පැලක් වුවත් සිවු මහල් ප්‍රසාදයක් වුවත් අප එය පිළිබඳව සිතන්නේ නැත. ඔබගේ රැකියාව ජාතිය කුලය අපට වැදගත් නැත. අපට දැනෙන්නේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පමණි.  නිවසේ තත්වය පිළිවෙල පිළිබඳව නොසිතා අදම අපට කතාකරන්න දිනයක් සහ වෙලාවක් වෙන්කරගන්න . අපට අවැසි වෙන්නේ පරිගණකය තැබීමට ස්ථානයක්, විදුලි බලය සහ ඔබ පමණි.  

කතාකරන්න : රවීන්ද්‍ර - 075-473407
                      raweendragampola@gmail.com


දරුවාට වගකිමක් ඇති නිවැරදි පරිගණක පාඨමාලාවක්

2.1 

2009 සිට මේ දක්වා සිසුනට නොමිලේ පරිගණකයක් නිවසටම ලබාදෙමින් අප සිදුකරන්නේ අනාගත පරපුර සවිබල ගැන්වීමකි. ඔබ හෝ ඔබේ දරුවායන පරිගණක පාඨමාලව සදහා ඔබ වැය කරන මුදලට සරිලන අද්‍යපනයක් ලැබුනද .. හෘදසාක්ෂියට එකගව එය නැහැ කියා කියන්නට සිදු වේ. සතියකට එක දිනයක් හෝ ආසන්න දින ගණනකදී සිසුන් පිරිසක් සමග ඔබට කියාදෙමින් නෝට් ලබා දෙනු ලැබේ. පැක්ට්‍රිකල්  ලැබෙන්නේ සතියකට පැය 2ක් හෝ ආසන්න කාලයකි. පරිගණකයක් ලග නැති පිරිස එයින් සැහීමකට පත්වේවිද…? සාමාන්යෙන් අවම දිනකට පැය 4ක් වත් පුහුණු විය යුතුය නමුත් ඔබ පුහුණු වන්නේ සතියකටද පැය දෙකකි. ඉතින් අප එයට විසඳුමක් ලෙස ඔබගේ නිවසටම පරිගණකයක් ලබාදෙන්නෙමු .. ඔබ වෙනත් ආයතනයකට යනවිට ඔවුන් ඔබට ලබාදෙන වෙලාවට ය යුතුය. එහෙත් අප ඔබට පහසු වෙලාවක් උදැසන 5.00 සිට රාත්‍රී 10.00 වනතුරු ලබා දී ඇත.  ඔබට පමණක් පුද්ගලිකව කියාදෙන බැවින් සෘජුව ප්‍රශ්න ඇසිය හැක.

  දරුවා පරිගණක පන්ති යනවා කියා වෙනත් තැන්වල යාමේ අවදානමින් මිදීමට අවැසි දෙමවුපියනටද මෙය මහගු පිටුවහලක් වනු ඇත. නිවසේදීම සියලු ඉගැන්වීම් සිදු කරන බැවින් ඔබට දරුවාගේ තත්වය පුද්ගලිකව මෙන්ම අපෙන්ද අසා බලගත හැක. දිඉර්ග කාලයක් පන්ති පවත්වා පළපුරුද්ද අප සතු වන බැවින් දරුවාගේ අද්යාපන තත්වයට ගැලපෙන ලෙස ඉගැන්විය හැක.

  කාර්යාලයේදී පරිගණක භාවිතයට යොමුවන නවක ඔබට ඉක්මන් කෙටි පරිගණක පටමාලාවන් ද අප සතුව පවතී. අපගෙන් අද්‍යාපනය ලැබූ බොහෝදෙනා දැනට බොහෝ ආයතන වල සෙව්කය කරයි.

ඔබගේ නිවාස කටුමැටි පැලක් වුවත් සිවු මහල් ප්‍රසාදයක් වුවත් අප එය පිළිබඳව සිතන්නේ නැත. ඔබගේ රැකියාව ජාතිය කුලය අපට වැදගත් නැත. අපට දැනෙන්නේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පමණි.  නිවසේ තත්වය පිළිවෙල පිළිබඳව නොසිතා අදම අපට කතාකරන්න දිනයක් සහ වෙලාවක් වෙන්කරගන්න . අපට අවැසි වෙන්නේ පරිගණකය තැබීමට ස්ථානයක්, විදුලි බලය සහ ඔබ පමණි.  

කතාකරන්න : රවීන්ද්‍ර - 075-473407

                      raweendragampola@gmail.com
නිවසට පැමිණ වගකීමෙන් නිවැරදිව පරිගණක ඉගැන්වීම්

3.1

 

2009 සිට මේ දක්වා සිසුනට නොමිලේ පරිගණකයක් නිවසටම ලබාදෙමින් අප සිදුකරන්නේ අනාගත පරපුර සවිබල ගැන්වීමකි. ඔබ හෝ ඔබේ දරුවායන පරිගණක පාඨමාලව සදහා ඔබ වැය කරන මුදලට සරිලන අද්‍යපනයක් ලැබුනද .. හෘදසාක්ෂියට එකගව එය නැහැ කියා කියන්නට සිදු වේ. සතියකට එක දිනයක් හෝ ආසන්න දින ගණනකදී සිසුන් පිරිසක් සමග ඔබට කියාදෙමින් නෝට් ලබා දෙනු ලැබේ. පැක්ට්‍රිකල්  ලැබෙන්නේ සතියකට පැය 2ක් හෝ ආසන්න කාලයකි. පරිගණකයක් ලග නැති පිරිස එයින් සැහීමකට පත්වේවිද…? සාමාන්යෙන් අවම දිනකට පැය 4ක් වත් පුහුණු විය යුතුය නමුත් ඔබ පුහුණු වන්නේ සතියකටද පැය දෙකකි. ඉතින් අප එයට විසඳුමක් ලෙස ඔබගේ නිවසටම පරිගණකයක් ලබාදෙන්නෙමු .. ඔබ වෙනත් ආයතනයකට යනවිට ඔවුන් ඔබට ලබාදෙන වෙලාවට ය යුතුය. එහෙත් අප ඔබට පහසු වෙලාවක් උදැසන 5.00 සිට රාත්‍රී 10.00 වනතුරු ලබා දී ඇත.  ඔබට පමණක් පුද්ගලිකව කියාදෙන බැවින් සෘජුව ප්‍රශ්න ඇසිය හැක.

  දරුවා පරිගණක පන්ති යනවා කියා වෙනත් තැන්වල යාමේ අවදානමින් මිදීමට අවැසි දෙමවුපියනටද මෙය මහගු පිටුවහලක් වනු ඇත. නිවසේදීම සියලු ඉගැන්වීම් සිදු කරන බැවින් ඔබට දරුවාගේ තත්වය පුද්ගලිකව මෙන්ම අපෙන්ද අසා බලගත හැක. දිඉර්ග කාලයක් පන්ති පවත්වා පළපුරුද්ද අප සතු වන බැවින් දරුවාගේ අද්යාපන තත්වයට ගැලපෙන ලෙස ඉගැන්විය හැක.

  කාර්යාලයේදී පරිගණක භාවිතයට යොමුවන නවක ඔබට ඉක්මන් කෙටි පරිගණක පටමාලාවන් ද අප සතුව පවතී. අපගෙන් අද්‍යාපනය ලැබූ බොහෝදෙනා දැනට බොහෝ ආයතන වල සෙව්කය කරයි.

ඔබගේ නිවාස කටුමැටි පැලක් වුවත් සිවු මහල් ප්‍රසාදයක් වුවත් අප එය පිළිබඳව සිතන්නේ නැත. ඔබගේ රැකියාව ජාතිය කුලය අපට වැදගත් නැත. අපට දැනෙන්නේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පමණි.  නිවසේ තත්වය පිළිවෙල පිළිබඳව නොසිතා අදම අපට කතාකරන්න දිනයක් සහ වෙලාවක් වෙන්කරගන්න . අපට අවැසි වෙන්නේ පරිගණකය තැබීමට ස්ථානයක්, විදුලි බලය සහ ඔබ පමණි.  

කතාකරන්න : රවීන්ද්‍ර - 075-473407

                      raweendragampola@gmail.com

 


(අඩු ගානකට, ගෙදරටම ඇවිත්) MS OFFICE හරියට ඉගනගන්න

4.1

 

2009 සිට මේ දක්වා සිසුනට නොමිලේ පරිගණකයක් නිවසටම ලබාදෙමින් අප සිදුකරන්නේ අනාගත පරපුර සවිබල ගැන්වීමකි. ඔබ හෝ ඔබේ දරුවායන පරිගණක පාඨමාලව සදහා ඔබ වැය කරන මුදලට සරිලන අද්‍යපනයක් ලැබුනද .. හෘදසාක්ෂියට එකගව එය නැහැ කියා කියන්නට සිදු වේ. සතියකට එක දිනයක් හෝ ආසන්න දින ගණනකදී සිසුන් පිරිසක් සමග ඔබට කියාදෙමින් නෝට් ලබා දෙනු ලැබේ. පැක්ට්‍රිකල්  ලැබෙන්නේ සතියකට පැය 2ක් හෝ ආසන්න කාලයකි. පරිගණකයක් ලග නැති පිරිස එයින් සැහීමකට පත්වේවිද…? සාමාන්යෙන් අවම දිනකට පැය 4ක් වත් පුහුණු විය යුතුය නමුත් ඔබ පුහුණු වන්නේ සතියකටද පැය දෙකකි. ඉතින් අප එයට විසඳුමක් ලෙස ඔබගේ නිවසටම පරිගණකයක් ලබාදෙන්නෙමු .. ඔබ වෙනත් ආයතනයකට යනවිට ඔවුන් ඔබට ලබාදෙන වෙලාවට ය යුතුය. එහෙත් අප ඔබට පහසු වෙලාවක් උදැසන 5.00 සිට රාත්‍රී 10.00 වනතුරු ලබා දී ඇත.  ඔබට පමණක් පුද්ගලිකව කියාදෙන බැවින් සෘජුව ප්‍රශ්න ඇසිය හැක.

  දරුවා පරිගණක පන්ති යනවා කියා වෙනත් තැන්වල යාමේ අවදානමින් මිදීමට අවැසි දෙමවුපියනටද මෙය මහගු පිටුවහලක් වනු ඇත. නිවසේදීම සියලු ඉගැන්වීම් සිදු කරන බැවින් ඔබට දරුවාගේ තත්වය පුද්ගලිකව මෙන්ම අපෙන්ද අසා බලගත හැක. දිඉර්ග කාලයක් පන්ති පවත්වා පළපුරුද්ද අප සතු වන බැවින් දරුවාගේ අද්යාපන තත්වයට ගැලපෙන ලෙස ඉගැන්විය හැක.

  කාර්යාලයේදී පරිගණක භාවිතයට යොමුවන නවක ඔබට ඉක්මන් කෙටි පරිගණක පටමාලාවන් ද අප සතුව පවතී. අපගෙන් අද්‍යාපනය ලැබූ බොහෝදෙනා දැනට බොහෝ ආයතන වල සෙව්කය කරයි.

ඔබගේ නිවාස කටුමැටි පැලක් වුවත් සිවු මහල් ප්‍රසාදයක් වුවත් අප එය පිළිබඳව සිතන්නේ නැත. ඔබගේ රැකියාව ජාතිය කුලය අපට වැදගත් නැත. අපට දැනෙන්නේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පමණි.  නිවසේ තත්වය පිළිවෙල පිළිබඳව නොසිතා අදම අපට කතාකරන්න දිනයක් සහ වෙලාවක් වෙන්කරගන්න . අපට අවැසි වෙන්නේ පරිගණකය තැබීමට ස්ථානයක්, විදුලි බලය සහ ඔබ පමණි.  

කතාකරන්න : රවීන්ද්‍ර - 075-473407

                      raweendragampola@gmail.com

කම්මැලි කමින් ඉන්නේ නැතිව කියක් හරි හොයාගමු…

5

ඔය කැමතිද මාසේකට රුපියල් 1000/- - 5000/- අතර ගානක් ගෙදර ඉදලම වැඩිය මහන්සි වෙන්නේ නැතුව අමතර කිසිම දැනුමක් නැතිව. කට්ට කන්නේ නැතිව හොයාගන්න. රිලෝඩ් එකක් දාගත්තත් මොකද කියල හිතෙනවද. ඔයා  facebook යන ගමන් වුනත් මේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් . ලේසි වැඩි කරන්න තියෙන්නේ ඔය හරියට වැඩේ කරනවානම් සල්ලි ලැබෙන එකට වගකියනවා . අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හෙවිල්ලක් වත් ඔය මුදල් යෙදවීමක් වත් නැතුව ගවුරවාන්විත විදියට හොයාගන්න පුළුවන් සල්ලි ටිකක්. හොදයි නේද දැන්මම කතාකරන්න නැත්නම් මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. තව එකක් කියන්න ඕන පොඩ්ඩක් මහන්සි වුනොත් අපි දාල තියන ගානට වැඩ වැඩි ගානක් වුනත් හොයන්න පුළුවන්…

මම රවීන්ද්‍ර : 075-4733407
Friday, February 13, 2015

ආදරවන්තයන්ගේ දිනය (Valentine’s day) මුවාවෙන් පෙබරවාරි 14 එන යක්ෂයා

VALENTINE'S DAY 2015 සුභ පෙම්වතුන්ගේ දිනයක් වීවා

ඔන්න අපේ කොල්ලෝ  බොර දියේ මාළු බන දවසක් ඇවිත්. හොද හොද සෙල්ලම් එකිවෙන ජාමෙට කියලා පෙබරවාරි 14 මුලට දාල කට්ටිය තමන්ගේ වැඩ කරගන්නවා..

                    වැලන්ටයින් දවස හා ඊට ආසන්න දවස් 5 ඇතුලත සෑම වසරකම වයස අවුරුදු 13 -25 අතර ගැහැණු ළමුන් ගෙන් 15-25% අතර ප්‍රමාණයක්  තමන්ගේ කන්‍යා භාවය තම පෙම්වතා හට පුදකිරීම් සිදුවන් බව අනුමාන කෙරෙනවා  ( අපේ අයට තේරෙන විදියටනම් පෙට්ටිය කඩාගැනීම් ) මෙතරම් අවාසනාවන්ත තත්වයක් අපේ රටට උත්ගත උනේ කුමන හේතුව මතද කියන කාරනාව සැලකිල්ලට ගන්න ඔන. මම කලින් ලිපියකින් ඔයාලට කිවුවා..  --නොබලපු අය  බලන්න--

                අපේ කෙල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ පෙබරවාරි 14 පෙම්වතුන්ගේ දිනයට ඔයා තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම පවිත්‍රකම  හෝටල් ගානේ ගිහින් දෙන්න එපා..  ඔයා  ඒ දෙන්නේ ආදරය නෙවෙයි.. එයා  ඒ ගන්නෙත් ආදරය නෙවෙයි. එක රාගය.. සමහර කොල්ලෝ නම් හිතයි පොඩි ආතල් එකක් ගත්තහම මොකෝ කියල. අපිට පොඩි ආතල් එකක් තමයි එත් ඒ කෙල්ල බදින දවසේ පෝරුව මතදී දිවුරන පිරිසිදුකම. මංගල රාත්‍රියේ ( අපේ යට තේරෙන්න නම් හනිමුන් එකේදී ) තමාගේ සැමියා ඉදිරියේ තමාගේ පවිත්‍ර කම පෙන්නන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි. අපේ අය හිතයි හරි මම එයාව බදිනවනේ අවුලක් නැහැ කියලා.. ඔය අයගෙන් කින් කි දෙනෙක් ගෙවල් දෙකෙන්ම දැනගන කරන අයද ඉන්නේ ..? 99% කගේම ගෙවල් වලින් දන්නේ නැහැ.. එත් කෙල්ලන ඔයාල හිතනවා ඔයාල ඔය කන්‍යාභාවය දෙන්න තමන්ගේ අනාගත උරුමක්කාරයට කියලා.. අනාගත උරුමක්කාරය නෙවෙයි අනාගත කරුමක්කාරයා.. එකා ඔයාගෙන් ගන්න ඕන සැප ඔක්කොම අරගන තව කෙල්ලෙක් හොයාගන යනවා. (එහෙම නොවෙන්නත් ගොඩක් දුරට ඉඩ තියනවා. ) එහෙම උනොත් ඔයාට මොකද වෙන්නේ. ඔයා බුට් එක කාල අය මට කොල්ලෝ එපා මම බදින්නේ නැහැ. මටනම් කොල්ලෝ එපා. කියල කියා කියා ඉන්නවා.. ආය කවදාක හරි දවසක කොල්ලෙක් සෙට් වුනහම “ අනේ අයියේ ඔයාට මම හැම දේම කියන්නම් මම කලින් කොල්ල අතින් අනාත වෙලා ඉන්නේ” කියල දවස් තුන හතරකින් වගේ කියනවා. බඩුම තමයි අර කොල්ල හිතනවා මාරු පල්ලම කියල හිතනවා. ඔන්න පොඩි වලියක් දාගන්නවා, දැන් දෙන්න තරහයි කෙල්ල හිතනවා මෙයාව මම නැතිකරගන කොහොමද කියලා. කෙල්ල කියනවා මට ඔයාව හම්බවෙන්න ඕන කියලා කොල්ල එකෙන් පොට පදගන්නවා.. පට්ට චාන්ස් එක කියල. එදායින් පස්සේ අර කෙල්ල කොල්ලගේ අල්ලේ නැටවෙනවා.. කොල්ල කෙල්ලගෙන් ඕන ඕන දේවල් කරගන්නවා.. අන්තිමට කොල්ල කෙල්ලව දාල යනවා.. එතකොට ඉතින් ඉවරයි.. මොකද එතකොට බොහෝ දෙනෙක් දැනගන ඉවරයි ඔය පරවෙච්ච මලක් කියලා.. ඉතින් කොල්ලෝ ය ඔයාගේ පස්සෙන් එන්නේ “මුහුදේ නැවු ගියාට පාරවල් පෙන්නේ නැහැනේ”  කියල හිතාගන… එතකොට ජීවිතේම අදුරේ..

කොල්ලෙක් මොන මගුලක ගියත් එච්චර ගානක් නැහැ “ කියල කියමනක් වගේම  අපේ අය හැමෝම හිතාගන ඉන්නවා.. එත්  එකෙත් වැරද්දක් තියනවා.. මේක 18+ වගේ වුනොත් හරි නැති නිසා මම මේක ගැන වෙනමම ලිපියක් ලියන්නම්..

අපේ කෙල්ලන්ටයි හිත හොද හිත හොද සිරා ලවු කරන කොල්ලන්ටයි කියන්න තියෙන්නේ වැලන්ටයින් දවසේ ( අර කොහේදෝ මගුල් රජෙක්ගේ ලවු එකට උදවු කරපු වැලන්ටයින් කියන බූරුවා මරුන දවස ) ඔයාලගේ සාමාන්‍ය දවසක් වගේ ගෙවන්න. එදා කියල විශේෂයක් එපා අපි හැමදාම අපේ ආදරේ නොවෙනස්ව තියාගමු. අතේ සල්ලි තියන දවසක ආදරේ නාමෙන් තෑග්ගක් අරගන දෙමු . නැති දවසට අදර වදනක් කියල ආදරෙන් ඉමු පුළුවන් හැමදාම තරහ නොවී ඉමු ( එහෙම කිවුවට තරහ නොවීත් කිසි ගතියක් නැති නිසා පොඩ්ඩක් බොරුවට තරහ වෙලා සතුටින් ඉමු )ලස්සන ජීවිතයක් ගතකරමු.. අනවශ්‍ය දේවල් (18+) නොකර ඒවා බැන්දට පස්සේ කරන්න තියාගනන එක හොදයි නේද. නැත්නම් බැන්දහම  කිසිම ගතියක් නැතිවේවි….

මේක ගැන මොනවා හරි අදහසක් තියනවනම් මට කියන්න. බනිනවානම් බනින්න මොකද මම ඇත්ත කියල තියෙන්නේ. ඇත්ත කිවුවහම බැනුම් අහන්නත් වෙන අවස්ථා තියනවනේ …

ඔයාලටත් මේගැන අදහස් තියනවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.. පුද්ගලිකව මොනවා හරි කියන්න තියනවනම් මාව සම්බන්ද කරගන්න..

raweendragampola@gmail.com

http://www.facebook.com/slcu.lk

කතාකරන්න 075-4733407
පෙබරවාරි 14 පට්ට ආතල් නේද ඉස්කෝලේ කාලේ මතක්වෙනවා…

මට මතක්වෙන්න් අපි ඉස්කෝලේ ගිය කාලේ අපේ උන් නටපු නාඩගම්.. මම නටුව් නැහැ හොදද.. ඒ කලේ මම ට්‍රයි කරපු කෙල්ලෝ ඔක්කොම වෙන වුන් එක්ක පැටලිලා.. .දැන් තම හිතෙන්නේ දෙයියෝ මගේ මුණ බලල කියලා.. මොකද එහෙම උනානම් අද වෙද්දී මමත් බලා දරුවෝ 10-15 ක් අතේ කරේ එල්ලගන යනවනේ. තාම මම තනිකඩ ජීවිතේ රස බලනවා.. හරි හරි මුණ නරක්කරගන්න එපා වල පල කියවනවා කියලා අපි කෙලින්ම කතාවට බහිමු……..

     ඔන්න ඉස්කෝලේ යන කෙල්ලෝ කොල්ලෝ ගැන බලමු. දැන්නම් 5 වසරේ වුනුත් ලවු කරනවනේ.. (අපේ කාලෙදිත් 5 වසරදී අපේ වුන් කෙල්ලන්ට ලියුම් දීල මාට්ටු වුන රසකතා තියනවා.) ඔන්න ඉතින් අම්ම තාත්ත මහන්සිවෙලා කියක් හරි හොයාගන දුවට පුතාට ඉස්කෝලේ යන්නයි පන්ති යන්නයි කියල කියක් හරි දෙනවා. මුන් එකෙන් වලබැහැල හරි කෙල්ලට මලක් චොකලට් එකක් එහෙම පෙබරවාරි 14 වෙනිදට ගිනියනවා.. කෝ මෙතන නැහැ කියන එක්කනෙක් ඉන්නවනම් මට කියන්න..   එක්කනෙක් වත් කියන්නේ නැහැ නේද. . එකත් ගෙනාවට කෙල්ලට කොල්ලට දෙන්න වෙන්නේ නැහැ නේද.. ඔන්න පෙබරවාරි 14 පන්ති චෙක් කරනවා .ගේට්ටුව ලඟදි බෑග් චෙක් කරනවා. දැන් අපේ වුන් හෙන කපටියි. අපේ අය කරන්නේ 14 වෙනිදට දෙන්න ඕන එක දවසක් දෙකක් පරක්කුවෙලා හරි කලින් හරි දෙනවා.. නැත්තන් මට්ටුනේ.. අපි ඉස්කෝලෙදි ශිෂ්‍යනායකයෝ විදියට ගෙන ඒවා තිතට ඇල්ලුවා මොකද අපේ වුන් චොකලට් තෑගි එහෙම කඩෙන් ගන්නේ නැහැනේ. එයාල අර අහුවෙන ඒවා පොඩි වුන්ගෙන් අරගන අපේ උන්දලා කෙල්ලොන්ට දෙනවා එයාල දුක් මහන්සියෙන් හම්බකලා වගේ .. මම කාටවත් දුන්නේ නැති වුනාට වැදගත් ශිෂ්‍ය නායකයෙකු විදියට මත්වෙනකන් චොකලට් කෑවා..  එහෙම හොදයි නේද ඔය කොහෙවත් යන එක එක කෙල්ලන්ට දෙනවට වඩා.. හැබැයි ඉස්කෝලේ කලේ වැලන්ටයින් එකට චොකලට් තෑගි එහෙම දුන්න යාලුවොන්ගෙන් එකෙක්වත් ඒ කෙල්ලෙක් එක්ක පවුල් කවෙනම් නැහැ.. අපරාදේ නේද.. අපිට කන්න තිබ්බ චොකලට් නේද…

ඔයාලටත් මේගැන අදහස් තියනවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.. පුද්ගලිකව මොනවා හරි කියන්න තියනවනම් මාව සම්බන්ද කරගන්න..

raweendragampola@gmail.com

http://www.facebook.com/slcu.lk

කතාකරන්න 075-4733407
ආදරවන්තයන්ගේ දිනය (වැලන්ටයින්) ආරම්භය ගැන දැනගමු ..

 2015 HAPPY VALANTINE DAY අආදරවන්තයන්ගේ දිනය 2015

ඔන්න යාලුවනේ පෙබරවාරි මාසේ ඇත ලග. පෙබරවාරි 14 වෙනිදට දැම්ම ඉදල කස්ටිය ලෑස්තිය.. හත්වලාමයි කියල මට මතක්වෙන්නේ අපේ අය මුල දැනගන්නේ නැතුව මේක සමරන එක ගැනයි. අපේ උන්දලා අපේම කියන අපේ කම අගට දැනෙන සිංහල අවුරුද්දට වඩා, අපේ සිතට සැනසිල්ලක් ගෙන අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ තෙමගුල සිහිකරන වෙසක් තෙමගුල, පොසොන් උත්සවය අඩුම අම්මගේ තාත්තගේ උපන්දිනේටත් වඩා ආදරවන්තයින්ගේ දිනේට සැරසනවා. අනේ කාලේ වනේ වාසේ කිවුවලු.. අපේ උන්දලට වෙච්ච දෙයක් මම හැමෝටම දැනගන්න වැලන්ටයින් කියන මගුල් දවස ගැන කියන්නම්.. අපේ අය අම්මගේ තාත්තගේ උපන්දිනේට තෑගි අරගන දෙනවා තිය එදාට අම්මට තාත්තට සුභාපතන්නේ නැති අය කෙල්ලට දෙන්න කොල්ලන්ට දෙන්න තෑගි ග්ඵන්න සති ගණන් හොයනවා.. මේ විස්තරේ 100% ඇත්ත කතාව. මම පොඩිකාලේ දැනගත්තේ ඒ කාලේ ලංකාවේ වැලන්ටයින් කියන දේ එච්චරම දන්නෙවත් නැති කාලයක..  පොඩිකාලේ අහපු දෙයක් නිසා නම් ගම මතක නැහැ හරියට විස්තර දන්නා යාලුවෙක් ඉන්නවනම් මට විස්තර ටික කියන්න.

ඔන්න බටහිර රටක රජ කෙනෙක්ගේ  පුතෙක් හිටියලු ,  තේරෙන විදියට කිවුවොත්  රාජ කුමාරයෙක් හිටියලු. එයට දවසක් අහම්බෙන් ලස්සන කුමාරිකාවක් මුණගැහුනලු.. ඉතින් මේ කුමාරයාට කුමාරි ගැන ආදරයක් ඇති උනාලු වැඩිය විස්තර  දන්නෙත් නැහැ . පොඩි පොඩි විස්තර ටිකක් හොයාගත්තලු. ඔන්න දන් කුමාරයාට මාර ෂොක්  එක කෙල්ල කුමාරිව බලන්නේ නැතුව ( අපේ අයත් කෙල්ලෙක් හිතට වැදුනම බෝක්කු ගානේ බස් හෝල්ට් ගානේ කඩ ගානේ ශෝපින්ග් සෙන්ටෙර් ගානේ යනවනේ ) රජ කුමාරයා තමන්ගේ හිතවත්ම සේවකස්යෙක්ව මේකට සම්බන්ද කරගත්ත එයා මාර්ගයෙන් මේ දෙන්න පණිවිඩ හුවමාරු කරගත්තා. අද වගේ SMS ඊ මේල් ෆේස්බුක් ටුවිටර් G+ වගේ ඒවා තිබ්බේ නැහැනේ. අනේ ඉතින් බොහොම අමාරුවෙන් මේ ලවු එක ඇදගන ගියාලු . රෝමියෝ ජුලියට් වගේ නොවුනට ප්‍රශ්න නම් අඩුවක් තිබුනෙම නැතිලු. කොහොමින් කොහොමින් හරි අපේ කතා නායක කුමාරයා ඔන්න කුමාරිකාව කරකර බන්දලු.. විවාහ ප්‍රාර්ථ උනාලු. ඊට පස්සේ නම් දෙන්න සතුටින් හිටියලු කුමාරයාගේ තාත්ත  පිය රජුගේ අභාවයෙන් පසුව මෙයා රජ වුනාලු. අන්න එතැනදී ආය අර පණිවිඩ හුවමාරු කරපු පුද්ගලයාව මතක්වෙනවා. රජතුමා සහ රැජින අරයට හොදින් සැලකුවාලු .. මොකද තමන්ගේ ආදරයට උදවූ කරපු කෙනනේ. ඔහොම කාලය ගතවෙද්දී අර ආදර කුරුල්ලා හදිසි ලෙඩකින් මෙලොව දාල ගියාලු. හත්වලාමයි “වහාම රාජ්‍ය ශෝක දිනයක් නම්කරන්න “ රජතුමා එහෙම කිවුවේ නැහැ. එයා එදා විශේෂ දිනයක් කලා. එදාට හැමදාම ඒ දෙන්න ආදරෙන් සැමරුවා. එක සාමාන්‍ය ජනතාවත් සමරන්න පටන් ගත්ත. රජතුමා ආදරේ නාමයෙන් සමරන නිසා එදා ආදර වන්තයන්ගේ දිනය වුනා. කුමාරයා කුමරියට යවපු පලවෙනි තෑග්ග රෝස මලක් නිසා එදාට ගොඩක් අදර වන්තයෝ රෝස මල් දෙනවා.. චොකලට් නම් සමාගම් පුරුදු කරපු දෙයක්. තව දෙයක් අපේ කතානායකස් කුමාරයට උදවූ කරපු කෙනාගේ නම “වැලන්ටයින්” .. හික් හික් හික් …

       අපේ වුන් මහා ලොකුවට ආදරේ කියා කියා සමරන්නේ අර වැලන්ටයින් ලොක්ක මරුන දවස බන් .. හික් හික් හික්.. මටනම් දුකේ බැරුවා …… කටින් විතරක් නෙවෙයි අනිත් පැත්තෙනුත් හිනා යනවා  .     ආදරේ කරන එක හැමදාම කරන්න එක දවසකට සිමා වෙන්න එපා ……..

 

ඔයාලටත් මේගැන අදහස් තියනවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.. පුද්ගලිකව මොනවා හරි කියන්න තියනවනම් මාව සම්බන්ද කරගන්න..

raweendragampola@gmail.com

http://www.facebook.com/slcu.lk

කතාකරන්න 075-4733407

Wednesday, February 11, 2015

ජීවිතයට බුදුදහමෙන් බිඳක් (බුද්ධාගම සහ සමාජය)

 ජීවිතයට බුදුදහමෙන් බිඳක්

සම්ප්‍රදායික ලෙසින් ථේරවාද බුද්ධාගම ගිහි සහ පැවිදි (පුරාතනයේ භික්ෂුණී ද ඇතුලත් වුනි) යන දෙපක්ෂයට සුදුසු පිළිවෙත් අතර පැහැදිලි වෙනසක් පිළිගෙන තිබේ. ධර්මාවබෝධයට හැකියාව ගිහියන්ට ද ඇති බව ථේරවාද පිළිගෙන ඇත. ඊට ථේරවාදයේ දී ලැබෙන තැන මහායානයේ සහ වජිරයානයේ ලැබෙන තැනට වඩා අඩු වැදගත්කමකින් යුතු වූවකි. මේ වෙනස, සහ පාලි ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙන ගිහි පැවිදි වෙනස් පිළිවෙත් ද, එසේම පැවිද්දන් විසින් අනුගමනය කරන ජනතාවගේ ආගමික උත්සව ද, යනාදිය විමසන සමහර විද්‍යාර්ථීන් ගේ අදහස වනුයේ ථේරවාද බුද්ධාගම විවිධ සම්ප්‍රදායන් කිහිපයක් එකතු වී සැකසී ඇත්තක් කියාය. ඒවා අතර වෙනස්කම් දැකිය හැකි වුවත් ඒවා එකින් එක සංකලනයක් ද වී ඇති බවයි. මානවවේදී මෙල්ෆෝර්ඩ් ස්පීරෝ (Melford Spiro) සිය "බුද්ධාගම සහ සමාජය" (Buddhism and Society) යන කෘතියේ බුරුම ථේරවාද සම්ප්‍රදායන් තුනක් වර්ග කරයි: නපුරු භූතාත්ම පළවා හරින මන්තර ගුරුකම් සමන්විත බුද්ධාගම (Apotropaic Buddhism), අනාගත උප්පත්තියක් සඳහා පින් එකතු කරන බුද්ධාගම (Kammatic Buddhism), ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් ලෙසින් වූ නිබ්බාන විමුක්තිය සොයා යන බුද්ධාගම (Nibbanic Buddhism). ඔහු තරයේ කියා සිටින්නේ මේ අදහස් තුනම පාලි ත්‍රිපිටකයේ අන්තර්ගත බවයි. එහෙත් මේ වර්ග කිරීම් තුන සියළු විද්‍යාර්ථීන් විසින් පිළිගෙන නොමැති වූවකි.

ගිහියන්ගේ කාර්ය භාරය ප්‍රධාන වශයෙන් පින් අනුමෝදන් කරන ලෙසින් වූවක් බව සාම්ප්‍රදායික පිළිගැනීමයි. මෙය ස්පීරෝගේ කර්ම බුද්ධාගම යන වර්ගයට අයිති වෙයි. පින් අනුමෝදන් කරගන්නට හැකි ක්‍රියාවන් ලෙසින් පූජ්‍ය පක්ෂයට ආහාර සහ අනෙකුත් මූලික අවශ්‍යතා සැපයීම, පංසල් හා ආශ්‍රම වලට ආධාර කිරීම, බුද්ධ ප්‍රතිමා ඉදිරියේ හඳුන්කූරු හා පහන් පත්තු කිරීම සහ පාලි ත්‍රිපිටකයේ එන ගාථා සජ්ක්ධායනය කිරීම යනාදියයි. සමහර ගිහි බෞද්ධයන් ආගමික කටයුතු වල වැඩි ක්‍රියාකාරීත්වයකින් කටයුතු කරති. පන්සල් වල මුදල් බාරකරුවන් සහ කළමනාකරණ පාලකයන් වශයෙන් ගැහැණු සහ පිරිමි දෙක ම ක්‍රියාශීලී වීම ආගමික කටයුතු වල නියැළෙන ගිහියන් අතරින් සැමදා දැකිය හැකි විය. අනිත් සමහර ගිහියන් අතර තම පළාතේ පූජ්‍ය පක්ෂය වෙනුවෙන් ආහාර පිසීම, සුද්ද පවිත්‍ර කිරීම හා පන්සල් භූමිය පවත්වා ගෙන යෑම වැනි කටයුතු වල නියැළෙන ආකාරය ද දැකි හැකිය. ගිහියන් අතින් කෙරෙන කටයුතු වල දී පාලි ත්‍රිපිටකය අධ්‍යයනයට හෝ බෞද්ධ භාවනා පිළිවෙත් අනුගමනය සඳහා ඉඩක් තිබි ඒවා නොවීය. 20 වැනි සියවසේ දී මේ සඳහා ඉඩ තායිලන්ත සමාජයේ වැනි සමහර ස්ථාන වල දී ගිහියන්ට ඉඩකඩක් ලැබී ඇත.

තායි වනගත සම්ප්‍රදායට අයත් වන බුද්ධදාස නොහොත් අජාන් බුද්ධදාස, ලුආන්ග් ටා මහා බුආ (Luang Ta Maha Bua), අජාන් (Ajahn) ප්ලියෙන් පන්‍යාපතිපෝ (Plien Panyapatipo), අජාන් පසන්නෝ (Ajahn Pasanno), සහ අජාන් ජයසාරෝ (Ajahn Jayasaro), යනාදීන් ආරණ්‍යයන් වලින් බැහැරව ගිහියන් සඳහා භාවානා මධ්‍යස්ථානය ඉදි කළහ.

එංගලන්තයේ අජාන් මුන් (Ajahn Mun) ගේ ගෝලයෙක් වූ අජාන් චාහ් (Ajahn Chah) විසින් වෙස්ට් සසෙක්ස් පෙදෙසේ චිට්හර්ස්ට් හි ආරණ්‍යගත සම්ප්‍රදායක් චිත්තවිවේක (Cittaviveka) නමින් ආරම්භ කරන ලද්දේ ඔහුගේ ගෝලයෙකු වූ අජාන් සුමේධෝ (Ajahn Sumedho) සමඟ ය. හර්ට්ෆෝර්ඩ්ෂයර් හි අමරාවතී (Amaravati) පටන් ගත්තේ ගිහියන්ට සමාජයෙන් හුදකලා වී භාවනා කිරීම සඳහා ය. අජාන් සුමේධෝ විසින් මෙම සම්ප්‍රදාය තව දුරටත් පතුරවමින් නෝදම්බලන්ඩ් හි හාර්න්හැම් වෙත ගෙන යන ලදි.

එය වර්තමානයේ අජාන් චාහ් ගේ තවත් ගෝලයෙකු වන අජාන් මුනින්දෝ මාර්ගෝපදේශය යටතේ සිද්ධ වෙන්නකි.

ථේරවාද බුද්ධාගමේ ඉහළ ම ඉලක්කය වූ නිබ්බාන, අයත් කරගන්නේ සද්ගුණය අධ්‍යයනයෙන් හා එය එදිනෙදා ජීවිතයේ දී පාවිච්චියට ගැනීමෙනි. මෙය භාවනාව සහ සීල, සමාධි, ප්‍රඥා යන සියල්ලෙන් සිද්ධ වෙන්නකි. නිබ්බාන යන ඉලක්කය කරා යෑම සාර්ථකව කරත හැකි යැයි සාමාන්‍යයෙන් සැලකුනේ උපසම්පදාව ලත් ආරණ්‍යගත භික්ෂුවකට කියාය. නිබ්බාන සොයා නොයන අරමුණින් යුතුව ඒ ක්‍රියාදාමයන් ගිහියන්ට ද තම ජීවිතයේ සතුට සඳහා පාවිච්චියට ගත හැකිය. ථේරවාද බුද්ධාගමේ සඳහන් වනගත සම්ප්‍රදාය පුළුල් වශයෙන් විස්තර කරන විට එය නාගරික විද්‍යාර්ථී භික්ෂූන් සහ වනගත භාවනාවේ යෙදෙන භික්ෂුව අතර වෙනසක් සේ දැකිය හැකිය. එහෙත් මේ දෙකොටසම තම සමාජයේ ආගමික ගුරුවරුන් ලෙසින් කටයුතු කරති. ආගමික උත්සව වල දී මූලිකත්වය ගනිති.

විද්‍යාර්ථීන් භික්ෂූන් ථේරවාදයේ ඇති පාලි සාහිත්‍ය හදාරන උත්සාහයේ යෙදී සිටිති. ඔවුන් ටික කාලයක් භාවනාවට යොදවනු ද ඇත. එහෙත් වඩා ගෞරවයක් හා පිළිගැනීමකට ලක් වෙන්නේ පාලි ත්‍රිපිටකය සහ අට්ඨකතා හදාරා ඒ ධර්ම ජනතාවට කියා දීමෙනි. අභිධම්මය උගත් අයෙක් වීමෙනි.

භාවනා කරන භික්ෂූන්, බොහෝවිට වනගත භික්ෂූන් යැයි සැලකෙන අය, එසේ හැඳින්වෙන්නේ ඔවුන් කැලෑ අසබඩ පෙදෙස් වල තම භාවනා පිළිවෙත් පවත්වා ගෙන යෑම නිසයි. සමහර වනගත භික්ෂූන් පාලි ත්‍රිපිටකය හැදැරීම කාලයක් වැය කරතත් වැඩියෙන් භාවනා කටයුතු වල නිරත වෙන්නෝ ය. ඒ භික්ෂූන් තම භාවනා අත්දැකීම් වලින් තමන්ගේ ම ගුරුවරුන් වෙන අයයි. ත්‍රිපිටකය ගැන වැඩියෙන් නොදත්ත ද, මූලික බෞද්ධ ධර්මය ගැන දන්නා අය වෙති. ධර්මය හදාරන සම්ප්‍රදායට වඩා වනගත සම්ප්‍රදාය ඉලක්ක කරගන්නේ පාලි මූලාශ්‍ර සහ ජන සම්ප්‍රදායේ එන අද්භූත බලයන් ලබා ගැනීමටයි. මේ බලයන් නිබ්බාන කරා යන්නට ද, අන් අයෙකුගේ මනසේ ඇති අදහස් දැනගන්නට ද, භෞතික වස්තූන් දමනය කරන්නට ද, දෙවියන් සහ අපායගත වූවන් සමඟ සංවාදයේ යෙදෙන්නට ද, පෙර ආත්ම ගැන මතකයක් ඇති කරගන්නට ද ධර්මය හදාරන සම්ප්‍රදායට වඩා උපකාරී වෙයි. මෙම බලය හැඳින්වෙන්නේ අභින්නා (abhiñña) යනුවෙනි. සමහර අවස්ථා වල දී, යහපත් වනගත භික්ෂූවකගේ භූමදාන කරන ලද ඇටකටු යනාදිය පළිඟු මෙන් වූ ධාතු (sãrira-dhãtu) බවට පත් වේ යැයි වනගත සම්ප්‍රදායේ දී සැලකේ.

භික්ෂු සම්පදාව

පිළිසිඳගත් දා සිට කරන වසර ගණනයෙන් අඩුම ගානේ වයස විස්සක් වත් සපුරා තිබීම භික්ෂු සම්පදාවට අවශ්‍ය යැයි සැලකේ. එහෙත් ඒ වයසට වඩා අඩු වයසේ පිරිමි ළමුන් සාමනේර වශයෙන් සම්පදාවට එකතු කරගත හැකිය. බුරුමයේ මේ උත්සවය හැඳින්වෙන්නේ ෂින්බ්‍යු (Shinbyu) නමින්. සාමනේරවහන්සේලාගේ හිස් බූ ගා, කසා වත් පළඳා, පන්සිල් පද දහයක් සමාදන් වීම මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නකි. ත්‍රිපිටකයේ හෝ වෙනත් බෞද්ධ ලියැකියවිලි වල භික්ෂු සම්පදාවට ඇතුල්වෙන අඩුම වයස ගැන විශේෂ සඳහනක් නැති වුව ද, සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් වයස හතෙන් පමණ පිරිමි දරුවන් සම්පදාවට ඇතුල් කර ගැනේ. මෙම සම්ප්‍රදාය පැවැත එන්නේ බුදුන්ගේ පුත්‍රයා වූ රාහුලයන්ට වයස හතේ දී සාමනේර වන්නට ඉඩ ලැබි නිසාය. භික්ෂූන් විසින් ශික්ෂණ රීති 227 ක් ද භික්ෂූණී විසින් ශික්ෂණ රීති 311 ක් ද පිළිපැදිය යුතුය.

බහුතර ථේරවාද රටවල, සීමිත කාලයක් තුල සම්පදාවේ සිටීම සාමාන්‍ය සිරිතකි. තායිලන්තයේ සහ බුරුමයේ වස්සාන කාලය නම් හැඳින්වෙන මාස තුන තුල දී තරුණ පිරිමි සම්පදාවේ යෙදෙති. එහෙත් ඊට වඩා කෙටි කාල හා දිගු කාල සීමාවන් වල සම්පදාවේ සිටීම ද දුලබ නොවේ. සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් තාවකාලික සම්පදාව ඊටත් වඩා නම්‍යශීලී බවකින් ලාඕස් හි පැවතෙන්නකි. තරුණ පිරිමි ලෙසින් පළමු සම්පදාවෙන් පසුව ලාඕස් හි පිරිමින්ට තාවකාලික සම්පදාව අනතුරුව ඕනෑම අවස්ථාවක දී ඇතුල්වන්නට හැකි වූවකි. විවාහක පිරිමි තම භාර්යාවන්ගේ අවසරය ලබාගත යුතුයි. දකුණු දිග ආසියාව පුරා භික්ෂු සම්පදාවෙන් ඉවත්වීම ගැන එතරම් අපකීර්තියක් නැත. අධ්‍යාපනයෙන් පසු හෝ පවුලේ යුතුකම් ඉටු කරන්නට හෝ රෝග තත්වයන් නිසා සංඝයා සම්පදාවෙන් නිතරම ඉවත් වෙති.

කෙටි කාලයකට වුව ද භික්ෂුවක් ලෙසින් සම්පදාව ලැබීම බොහෝ සද්ගුණයෙන් පිරි වූ තත්වයක් ලෙස සැලකේ. දකුණු දිග ආසියානු බොහෝ රටවල එය සැලකෙන්නේ තම දෙමව්පියන් තමන් හදා වඩා ඇතිදැඩි කිරීම පිණිස ගෙවන ණයක් හැටියට ය. සම්පදාවකට ඇතුල්වෙන අයෙක් නිසා ඔහුගේ දෙමව්පියන්ට ද පින් අනුමෝදන් වේ. භික්ෂූන් වූ තායි පිරිමි විවාහක සහකරුවන් සඳහා වඩා සුදුසු වූවෝ යැයි මතයක් තායි කාන්තාවන් අතර සැලකේ. ඔවුන් එසේ භික්ෂුවක් වී සිට විවාහයට පිවිසෙන පිරිමියෙක් මුහුකුරා ගිය විවාහයට සූදානම් වූ 'හොඳට පැසුණු' යන හැඟීමෙන් සලකති. විශේෂයෙන් ම තායිලන්තයේ ගම්බද පෙදෙස්වල තාවකාලිකව භික්ෂු සම්පදාවට පිවිසීම සාමාන්‍යයක් වූ නිසා, දිගටම පැවිදි ජීවිතයේ ඉන්නට සිද්ධ නොවී, පිරිමි දරුවන්ට හා තරුණයන්ට පංසල් පාසැල් වලින් අධ්‍යාපනයක් ලබන්නටත් අවස්ථාව ලැබිණ.

ශ්‍රී ලංකාවේ තාවකාලික සම්ප්‍රදාව පැවතෙන්නේ නැත. පැවිදි ජීවිතයෙන් ඉවත් වීම අපකීර්තියක් ලෙසින් සැලකේ. තවමත් පැවතෙන කුල භේදය නිසා තාවකාලික සම්පදාව සහ පැවිදි ජීවිතයෙන් ඉවත්වීම සමාජ තහංචියකි. ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝ නිකායන් කුල අනුව සංවිධානය වී ඇතත්, සම්පදාවට ඇතුල්වෙන පිරිමින්ට තාවකාලිකව සාමාන්‍ය කුල පද්ධතියෙන් බැහැරව සිටිය හැකිය. එනම් ඔවුන් භික්ෂුවක් ලෙසින් ඉන්නා කාලය තුල දී කරන කටයුතු හා සමාජයෙන් භික්ෂුවකට ලැබෙන සැලකිලි, ඔහු උපන් කුලය අනුව නොව භික්ෂුවක් නිසා ලැබෙන තත්වයට අනුචිත වෙනස් සැලකිලි වෙයි.

සුප්‍රසිද්ධ ථේරවාද හිමිවරු මෙසේය: අජාන් මුන් භූරිදත්ත (Ajahn Mun Bhuridatta), අජාන් චාහ් (Ajahn Chah), අජාන් ප්ලියෙන් පන්යාපාතිපෝ (Ajahn Plien Panyapatipo), අජාන් සුමේධෝ (Ajahn Sumedho), අජාන් බ්‍රාහ්ම් (Ajahn Brahm), භික්කු බෝධි (Bhikkhu Bodhi), බුද්ධදාස, මහාසි සයදව් (Mahasi Sayadaw), න්‍යානපොනික ථෙර (Nyanaponika Thera), ප්‍රියාහ් මහා ඝෝෂානන්ද (Preah Maha Ghosananda), සයදව් යූ පන්ඩිත (Sayadaw U Pandita), අජාන් අමරෝ (Ajahn Amaro), තනිස්සරෝ භික්කු (Thanissaro Bhikkhu) සහ වල්පොල රාහුල.

සඟ පිළිවෙත්

ථේරවාද සම්ප්‍රදාය තුල විවිධ අනු පාසැල් හා ආශ්‍රම විසින් පිළිපදින පිළිවෙත් විවිධ වෙති. එහෙත් බොහෝ සත්‍ය ලබ්ධික වනගත සම්ප්‍රදායේ භික්ෂූන් අතර දකින්න ලැබෙන්නේ බුදුන් සහ ඔහුගේ මුල් පරම්පරාවේ අනුගාමිකයන් විසින් පිළිපදින ලද පිළිවෙත් අනුගමනයයි. එනම් කෑලෑ, කඳු සහ ලෙන් වැනි ස්වභාව ධර්මය ආශ්‍රිතව ජීවත්වීමය. වනගත සම්ප්‍රදායේ පැරණි බෞද්ධ පිළිවෙත් තවමත් එලෙසින්ම සියළු අංගයන්ට දක්වන සැලකිල්ලෙන් සහ හුදෙකලා කැලෑවල භාවනාව දියුණු කිරීමෙන් යුතුව සිද්ධ වෙයි.

වස්සාන කාලයේ සාමාන්‍යයෙන් මාස තුනක කාලයක් දිනපතා චර්යාවේ යෙදෙන භික්ෂුවක් හිරු පායන්නට පෙර අවදි වෙයි. දිනය ආරම්භ කරන්නේ ගාථා කීමෙන් සහ භාවනාවෙනි. අරුණෝදයේ උදාවත් සමඟ පා ආවරණ නැති භික්ෂූන් පාත්‍රයක් රැගෙන අවට ගම්මාන වලට දන් ලබාගනු පිණිස පිණ්ඩපාත ගමනේ යෙදෙති. දහවල් දොළහට පෙර එක් ආහාර වේලක් පමණක් වළඳනු ලැබේ. තම පාත්‍රයට එකතු කරගත් අහර අතින් වැළඳීම සිදුවේ. වඩා කාලය ගෙවන්නේ ධර්මය ඉගෙන ගන්නටත් භාවනා කිරීම පිණිසත්ය. සමහර අවස්ථාවල දී ආශ්‍රමාධිපති හෝ ජ්යෙෂ්ඨ භික්ෂුවක් විසින් පැමිණ සිටින අමුත්තන්ට ධර්ම දේශනාවක් පවත්වයි. මේ ආරාම වල නවතින ගිහියන් සාම්ප්‍රදායික බෞද්ධ ශික්ෂාපද අට සමාදන් විය යුතුය.

වස්සාන කාලය අවසානයේ දී බොහෝ භික්ෂූන් ආරණ්‍ය වලින් බොහෝ හුදකලා වූ පෙදෙස් (බොහෝවිට කැලෑ වලට) යති. එහි දී ඔවුන් ස්වයං දියුණුව වර්ධනය කරන වැඩ පිළිවෙත් අනුගමනයේ යෙදෙති. ඔවුන් මෙසේ දුර බැහැර ගමන් කරද්දී, පාවහන් නොමැතිව ඔවුන් හිතෙන පැත්තකට ඇවිදිති. අවශ්‍යතා අල්පයක් පමණක් නිතරම ඔවුන් රැගෙන යති. ඒවා නම් අහාර වළඳන පාත්‍රය, සිවුරු තුනක්, අඳන කඩයක්, කුඩයක්, මදුරු දැලක්, වතුර කේතලයක්, වතුර පෙරන්නක්, දැළි පිහියක්, සෙරෙප්පු යුගලක්, කුඩා ඉටිපන්දම් කිහිපයක් සහ ඉටිපන්දම් ලාම්පුවක්.

ශ්‍රී ලංකාවේ ථේරවාද සම්ප්‍රදාය අට පිරිකර හා දොළොස් පිරිකර ලෙසින් භික්ෂූන්ට දෙන දානයන් හඳුන්වති. මක්ඣිම නිකායේ විභංග වග්ගයේ දක්ඛිණා විභංග සූත්‍රයේ කියැවෙන දාන වර්ග 14 ක් ඔවුන් පෙන්වා දෙති. ඒවා අතරින් වඩාත් ආනිසංස ලැබෙන දානය සේ සැලකෙන්නේ බුදුන් ප්‍රමුණ සංඝයාට පිරිනමන දානය යැයි කියයි. අට පිරිකර ලෙසින් සැලකෙනුයේ තුන් සිවුරැ වෙයි. ඊට දෙපට සිවුරු, තනිපට සිවුර හා අඳන කඩය ඇතුලත්ය. චීවරය හෙවත් සිවුර මැසිය යුතු ආකාරය ද විස්තරයක් ඇත. පිණ්ඩපාතයේ යන ප්‍රාතය ද අට පිරිකරට අයත් වන අනිවාර්ය අංගයකි. දත්තකට්ඨ නම් දත් මදින දැහැට්ට නොහොත් දැහැටි කුරු ගැන ද සඳහන් වුවත් වර්තමානයේ අට පිරිකරට එකතු කරන්නේ දැළි පිහියකි. වර්තමානයේ අට පිරිකරට එකතු කරන දැළි පිහිය පාවිච්චියට ගත නොහැකි සංකේත තලයක් පමණි. එකාසූචි නොහොත් එක ඉඳිකටුවක් ද ඇතුලත් විය යුතු අතර අද එය සමඟ නූල් පන්දුවක් ද ඇතුලත් කරනු ලබයි. කාය බන්ධනං නොහොත් අඳන කඩය හැඳි විට එය ලිහිල් වී ඇද නොහැලෙන සේ ඉනවටා බැඳ තබන රෙදි පටියක් ද ඇතුලත්ය. එය තවමත් සිවුරු පටියකින් ම නිමැවෙන්නකි. පරිස්සාවත යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ පෙරහන් කඩයයි. පානයට පෙර වතුර පෙරා ගැනීමට එය භාවිතා කරගනියි. දීඝ නිකායට එකතු වන අටුවාවක සඳහන් පරිදි නව පිරිකර සඳහා යහනට දමන ඇතිරිල්ලක් ද ඇතුලත්ය. භාවනානුයෝගී භික්ෂූන් අතර දකින්නට ලැබෙන්නකි. දස පිරිකරය වන්නේ භික්ෂුවට හිඳ ගන්නා පිණිස එළන සම්කඩයයි. එය වර්තමානයේ දී පත්කඩය සේ සැලකේ. වන්දනාමානයේ සහ භාවනාවේ දී බිම එළා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්නකි. එකළොස් වන පිරිකරය සැරටියක් හෝ තෙල් බෝතලයකි. දොළොස් පිරිකර වන්නේ කුඩය හා පාවහන් යුගලයි.

ඇවිදින හෝ වාඩි වී කරන භාවනා සඳහා භික්ෂූන් විසින් කාලයක් තීරණය නොකරති. ඉඩක් ලැබුණු වහාම ඒවායේ නියැළීම සාමාන්‍ය සිරිතයි. එසේම කොපමණ කාලයක් පුරා භාවනාවේ යෙදෙනවා ද යන්නත් කළින් තීරණය නොකරන්නකි. සමහර භික්ෂූන් සවස් කාලයේ සිට උදේ පහන් වෙනතුරු ඇවිදින අතර තවත් අවස්ථා වල දී ඔවුන් පැය දෙකක් හා හතක් අතර කාලයක් ඇවිදිති. සමහර භික්ෂූන් ආහාර නොමැතිව කිහිප දිනක් ගෙවනු ඇත. සමහර අවස්ථා වල දී අවදානම් ස්ථාන වල හෝ බියකුරු සත්තු ගැවසෙන ස්ථාන වල ජීවත්වෙමින් භාවනාවේ යෙදෙනු ඇත.

ඉහළ මට්ටමක් කරා යන්නට හැකි වූ භික්ෂූන් විසින් තමන් යටතේ ඉන්නා කනිෂ්ඨ භික්ෂූන්ට මාර්ගෝපදේශනය ලබාදෙන්නට සමත් වෙති. ගිහියන්ට ද අධ්‍යාත්මික වර්ධනයට උදව් වෙති.

ගිහි බැතිමතුන්

පාලි වචනයකින් පිරිමි බැතිමතා හැඳින්වෙන්නේ උපාසක නමිනි. ගැහැණු බැතිමතා උපාසිකාව යැයි හැඳින්වේ. ගිහියන්ගේ එක් යුතුකමක් නම් බුදුන් කියා දී ඇති පරිදි භික්ෂූන් සහ භික්ෂුනීන්ගේ අවශ්‍යතා සලසා දීමය. ආහාර, වස්ත්‍ර, ආරාම හා බෙහෙත් හේත් නොමැතිව භික්ෂුනි/භික්ෂුනීන්ට දුක් විඳින්නට ඉඩ නොදීම ගිහියන්ගේ කාර්ය භාරයයි. පැවිද්දන්නට වෘත්තියක නියැළෙන්නට අවසර නොමැති නිසා ඔවුන් ජීවිතය රැකගන්නේ ගිහියන් වෙතිනි. මේ දානයට සරිලන සේ ආදර්ශමත් ජීවිත ගෙවනු ඇතැයි පැවිද්දන් වෙතින් අපේක්ෂා වෙයි.

බුරුමයේ සහ තායිලන්තයේ ආශ්‍රමයන් තවමත් අධ්‍යාපනයට වෙන් වූ ස්ථාන සේ සැලකේ. අද තායිලන්තයේ ප්‍රාථමික පාසැල් බාගයක් පමණ පිහිටා ඇත්තේ ආශ්‍රම තුලය. ආගමික වත් පිළිවෙත් හා උත්සව ආශ්‍රමයක පැවැත්වෙන්නේ සමාජ කටයුතු හා අනුගාමීවය. අර්බූදකාරී අවස්ථාවල දී උපදෙස් ලබාගනු පිණිස තායිලන්ත වැසියන් තම ගැටළු රැගෙන එන්නේ භික්ෂුව වෙතය.

සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් මාසයකට හතර වතාවක් ඉහළ පදවියක් දරන භික්ෂුවක් විසින් ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනු ලබයි. සතර පොහොය සේ සැලකෙන මේ දිනයන් නම් පුර අටවක, අව අටවක, පුර පසලොස්වක හා අව පසලොස්වක හෙවත් අමාවක වෙති. ගිහියන්ට මේ අවස්ථාවන් හි දී භික්ෂූන් වෙතින් භාවනා ඉගෙන ගැනීමට ද අවස්ථාව පෑදේ.

ගිහියෙක්ට ධර්මාවබෝධය ලබත හැකිය. භික්කු බෝධි දක්වන අන්දමට, "ගිහි බැතිමතුන් නිබ්බාන නම් පරම ඉලක්කය සපුරා ගත් අවස්ථා කිහිපයක් සුත්‍ර හා අට්ඨකතා වල සඳහන් වෙයි. එහෙත් එවැනි බැතිමතුන් අර්හත් බව මරණාසන්නයේ දී ලැබීම හෝ ධර්මාවබෝධයෙන් පසු පැවිදි බවට පත්වීම සිද්ධ වෙයි. අර්හත් ලෙසින් ගිහි ජීවිතයක් නිවසක සිට ගත කරන්නේ නැත. සියළු තණ්හා දුරලන ලද අයෙක් නිවසක ජීවත්වීම පරස්පර විරෝධී වූවකි."

Thursday, February 5, 2015

අපේ ෆ්‍රී මොබයිල ඇප් එක ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගමු.. GET SLCU.LK APP

SLCU APP

 

මුලින්ම අපිත් එක්ක දිගින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවන්ට ගොඩක් ස්තුතියි...

ගොඩක් යාලුවෝ අපිත් එක්ක එකතුවෙලා ඉන්නේ ජංගම දුරකතනයෙන් කියල ආරංචියක් ආව.. ගොඩක් අය පවුද්ගලිකව මට ඒ ගැන විස්තර විවුවා.. ඉතින් එකට පහසුවක් වෙන්න මම මොබයිල ඇප් එකක් හැදුවා. ටික කාලෙකට කලින් තමයි මේක හැදුවේ. ගොඩක් යාලුවෝ මේක දාගන ඉන්නවා. නිතරම එන්නේ නැතත් පුළුවන් වෙලාවට එන්න ඔයාල මේක පාවිච්චි කරනවා කියල මම දන්නවා.. 

ගොඩක් යාලුවෝ කිවුව මම කලින් අපේ APP එක දුන්න ලින්ක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අමාරුයි කියලා.. ඔන්න ඉතින් මම අලුත් ලින්ක් එකක් දුන්න ඔයාලට.. මේක හරහා ඔයාලට ලේසියෙන්ම අපේ APP එක ගන්න පුළුවන්.  ගොඩක් යට පරණ ලින්ක් එකෙන් ගන්න අමාරුයි කියල මගෙන් පවුද්ගලිකව ඊමේල් වලින් ඉල්ලලා තිබ්බා.. සමහර යාළුවන්ට මගදී හම්බවුනහම බ්ලුටුත් හරහාත් දාල දුන්න. එහෙනම් ඔන්න දාගන්න ..

SLCU APP DOWNLOAD අපේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න

යාලුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයාර් පාරකුත් දාගන යන්න

 

ඔයාලටත් මේගැන අදහස් තියනවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.. පුද්ගලිකව මොනවා හරි කියන්න තියනවනම් මාව සම්බන්ද කරගන්න..

raweendragampola@gmail.com

http://www.facebook.com/slcu.lk

කතාකරන්න 075-4733407
පරිගණක පන්ති