අඩු මුදලට පරිගණක පාඨමාලා

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-4733407

ක්ලාස් කියල රවුම් ගහල ඉවයි

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

හරියට කියලදෙන්නති තැන එපවෙලද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

MS Office ප්‍රශ්නයක්ද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

කියක් හරි හොයාගමුද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

Thursday, March 26, 2009

පරිගණක පාඨමාලා සඳහා කොන්දේසි

 1. සියලු සිසුන් පාඨමාලාව ආරම්භයට පෙර මුලිග ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය.

 2. සියලු සිසුන් හට පාඨමාලවට අමතරව සාමාන්‍ය පරිගණක දැනුම ලබාදීම අපගේ යුතුකමේ කොටසකි.

 3. පාටමාලාව අවසන් වුවද වසර 5 ක කාලයක්  ඔබට පැන නගින ඕනෑම ගැටලුවකට සහය දැක්වීමට අපගේ ගුරුමඩුල්ල සුදානම්.

 4. පාඨමාලා අවසන් වනතුරු සහභාගී විය යුතුයි..

  • ඔබගේ පාඨමාලව අවසන් වන තුරු අප සහතික පත් ලබාදෙනු නොලැබේ

  • අවශ්‍ය වුවහොත් පාඨමාලව හදාරන බවට සහතික කල ලියවිල්ලක් ලබගතාහක

  • යම් හේතුවකින් මාස 2  ක කාලයක් පාඨමාලව නොපවත්වෙනම් සාදාරන හේතු මත මස 6ක්  නැවත පාඨමාලව ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව දෙනු ලැබේ. මාස 6 ක කාලයක්  ඉක්මවුවහොත් පාඨමාලව අවසන් කාලයයි අප තීරණය කරනු ලබන අතර නැවත එය ආරම්භයට සාදාරන මුදලක් අයකරනු ලැබේ..

 5. පරිගණක නොමැති සිසුනට අප ආයතනය මගින් පරිගණක ලබා දෙන අතර ඒවා පහත කොන්දේසි වලට අදාලවයි

  • පරිගණක සහ එයට අදාල සියලු උපකරණ අප ලබාදෙනු ලැබේ

  • නිවසට පරිගණකය ලැබුණු පසු එහි සියලු වගකීම් ඔබ සතු වේ.

  • ඔබගේ නොසැලකීම හේතුවෙන් සිදුවන අලාබහානි ඔබ විසින් ගෙවිය යුතුය.

  • සියලු අලුත්වැඩියාවන් අපගේ ගුරු මහතුන් ගේ අනුමැතියෙන් තොරව සිදු කිරීම තහනම් වේ

  • අප යොදන පාස්වර්ඩ් වෙනස්කිරීම සපුරා තහනම් වේ.

  • පරිගණක ක්‍රීඩා ඇතුලත් කිරීමේදී ගුරුවරයාගේ අනුමැතිය අනිවාර්ය වේ.

  • අලුත් වැඩියාවක් සඳහා හෝ මොනයම් හේතුවකින් හෝ ඔබගේ නිව්වසට ගෙන යන ලද උපකරණ ඔබට දැනුම්දී තබා යිනම් ඔබ ඒ උපකරණ ප්‍රවේසම් කල යුතුය.

  • පාඨමාලව අවසන් වූ වහාම සියලු උපකරණ අප වෙත බාරදීම ඔබගේ යුතුකමයි.

  • එම උපකරණ ඔබට තබාගැනීමට අවශ්‍ය නම් පාඨමාලව අවසානයට පෙර මුදල් ගෙවා අවසන් කරන්න

 6. සහතික ලබාගැනීම සඳහා අප පවත්වන පරීක්ෂණයට සහභාගී විය යුතු අතර, එයට මුහුණ නොදී කිසි සේත්ම පාඨමාලවන් සඳහා සහතික නිකුත් කරනු නොලැබේ

පරිගණක පන්ති